jueves, 30 de septiembre de 2010

metalls no fèrrics

METALL PUR              PROPIETATS                 APLICACIONS                       OBSERVACIONS

COURE:                       .color vermell                  .conductors elèctrics i              . per la conductivitat
                                    .excel.lent conductor         termics                                termica s´utlitza en calderes 
                                     electric i tèrmic                .filferros,varetes,planxes     i intercanviadors de calor
                                    .resistent a la corrosió       metal.liques i llistons de       .per la conductivitat electrica,
                                    .se solda amb facilitat        metall.                                s`utilitza per a fabricar cables
                                    .molt ductil i mal.leable                                                electrics

ESTANY:                    .color blanc blavós           .s´utilitza en soldadura         .component del llautó(lamine
                                    brillant                              de components elèctrics      s fines d`acer amb una    
                                    .tou                                  i electronics perquè tè un     capa d`estany)
                                    .inoxidable                       punt de fusió baix,i en la
                                                                           unió per soldadura de tubs
                                                                           de calefacció i aigua.
                                                                                                                                   
 ZINC:                        .color blanc.                      .recobriments de teulades,     forma part de la composició
                                   . molt resistent a la             canalons i tubs                      de les pintures metal.litzades
                                   corrosió i a l`oxidació                                                                        


ALUMINI:                 .color blanc brillant           .envasat d`aliments                lalumini és tou però quan es
                                  .es lleuger,bona resis         .cables de linies electriques    forja duplica la resistencia
                                  tencia ala corrosió. no       d`alta tensió.                         mecanica
                                  es toxic, per la qual cosa   .fusteria.                        
                                 s`utilitza en envasos.           . llaunes de begudes
                                 . barat i tou.


magnesi                 .molt lleuger                         .aplicacions aeroespacials         .el magnesi aliat amb zinc
                             .te un preu elevat.                 perquè ésun metall molt lleuger  dóna productes de
                             .en estat liquid o fos             però s`alia amb d`altres per       resistencia elevada.
                             reacciona violentment          augmentar-ne la resistencia
                             amb l`oxigen                       mecànica.
                                                                       .ús en pirotècnica i en explosius
                            

TITANI :            .molt car                              .implants biomèdics.                   .al titani se li afegeix          
                          .resistent a la corrosió           .motor turboreactor.                   alumini per formar un
                          .molt bona resistencia  .         .estructures d`aeronaus              aliatge més barat que el
                          mecànica(superior a                                                               titani pur,que és un metall
                         l`acer).                                                                                   molt car.
                         .es biocompatible(es
                         a dir, es pot utilitzar com
                         a pròtesis mèdiques).
                        
                          

No hay comentarios:

Publicar un comentario